Бүтэн өнчин хүүхдийг үрчлэн авсан болон эрсдэлд нөхцөлд байгаа хүүхдийг асран хамгаалж, харгалзан дэмжиж байгаа иргэний тэтгэмж цэсний мэдээллүүд