Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдах цэсний мэдээллүүд