Тэжээгч нь нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхэд цэсний мэдээллүүд