Байнгын асаргаа шаардлагатай 16 ба түүнээс дээш насны иргэн цэсний мэдээллүүд