18 нас хүрээгүй байхдаа бүтэн өнчин болсон хүүхдийн тэтгэмж цэсний мэдээллүүд